بازدید از پروژه ها
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور مدیرعامل محترم بنیاد جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی ضمن عزیمت به شهرستان ری از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه جوانمرد قصاب و پروژه موقوفه فراشباشی قرار گرفتند .
همچنین در ادامه این بازدید گزارشی از روند اجرای این پروژه ها توسط کارکنان فنی موسسه اجرایی بنیاد استان تهران به مدیرعامل محترم بنیاد مهندس بیگدلی ارائه شد و ایشان نیز نقطه نظرات کاربردی و فنی خود را برای بهبود و تسریع در عملیات اجرایی و پیشبرد اهداف سازمانی بنیاد در این پروژه ها ارائه نمودند .

۱۳۹۷/۱۱/۱۵