13 آبان
13 آبان يادآور خاطرات تلخ و شیرين روزهاي انقلاب شكوهمند ايران اسلامي و يادآور وقايعي است كه سرنوشت انقلاب ما را رقم زد . فارغ از اهميت تاريخي اين روز در تاريخ معاصر كشورمان، در تمام اين خاطرات از سال 1342 به بعد رد پايي از امام خميني(ره) مشاهده مي شود كه با پشت كار و روحيه خستگي ناپذير مقابل تمام قدرت هاي بزرگ جهان ايستاد و آرمان هاي انقلاب اسلامي را پيش برده است .مهمترين درس هاي كه از اين روز مي توان آموخت این است :
ايستادگي درمقابل استكبار
شناخت ماهيت آمريكا
احياي مفهوم حضور مردم
تداوم انقلاب اسلامی 

اين درسها و نكات به تنهايي كفايت مي كند تا بدانيم كه روز 13 آبان در تاريخ كشور ما روزي به خصوص است و بايد براي پاسداشت اين روز از هيچ كاري فروگذار نكرد.

۱۳۹۸/۸/۱۳