برداشت محصول
سیب‌زمینی یکی از مهمترین منابع غذایی دنیا محسوب می‌شود و در تأمین غذای جامعه نقش مهمی دارد. مقدار زیادی از زمین های کشاورزی موقوفات فرمانفرما در استان مرکزی زیر کشت این محصول قرار گرفته که در حال حاضر محصول از آن برداشت می‌شود . امید است با تلاش های صورت گرفته این محصول در زمان مناسب به بازارهای هدف ارسال شود .

۱۳۹۸/۸/۱۹