تقدیر
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور: در تاریخ 98/12/25 با حضور آقایان شمسی معاون اداری و مالی ، حسین زاده سرپرست معاونت حقوقی، املاک و ثبتی ،عبدالهی رئیس حوزه و نماینده اجرایی مدیر عامل ،شمس مدیر حراست و بازرسی، سجده مدیر پروژه های بنیاد ،حسن پور مدیر مالی ، مومنی مدیر حسابرسی داخلی و امور مجامع  ،متولی زاده مدیر حقوقی ، املاک و امور قرارداد ها ،نجفی معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی و آقای جلالی مدیر صنعت و معدن جلسه تشکیل گردید.
در این جلسه مدیران گزارش مختصری از عملکرد حوزه مربوطه خود را بیان نمودند و در پایان جلسه مدیر عامل بنیاد ضمن تشکر از خدمات و زحمات سال جاری مدیران و تبریک سال جدید هدیه ای را همراه با لوح سپاس تقدیم مدیران نمودند. 

۱۳۹۸/۱۲/۲۵