بازدید
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور:جناب آقای مهندس افشون معاون محترم اقتصادی استاندار فارس و مدیر مؤسسه اجرایی استان فارس جناب آقای اسدپور و هیأت همراه از محل احداث طرح های جهش تولید مؤسسه اجرایی فارس واقع در اراضی 176 هکتاری سیخ درانگون و کارخانه آب معدنی اطهر آب بازدید به عمل آوردند.
در این بازدید ضمن ارائه توضیحات توسط مدیر پروژه های استان در جهت منویات مقام معظم رهبری و سال جهش تولید تقاضای همکاری از مسئولین مربوطه را داشته که معاون محترم استاندار موضوع را به کارگروهی محول و قول مساعد مبنی بر اینکه موضوعات مربوطه به این پروژه ها در دستور کار قرار خواهد  گرفت و نهایت همکاری صورت خواهد پذیرفت .

۱۳۹۹/۱/۲۷