بازدید از پروژه ها
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور: مدیر عامل محترم بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور به همراه مدیر محترم پروژه های عمرانی از روند پیشرفت و قسمت های مختلف پروژه مروارید شهر ری بازدید به عمل آوردند.
۱۳۹۹/۸/۱۸