انتخابات

در راستای تنظیم آئین نامه انضباط کار که به تصویب هیئت امناء محترم بنیاد و تأیید اداره کار و رفاه اجتماعی رسیده. مقرر شد از اعضاء پنج نفره کمیته این آئین نامه دونفر نماینده کارفرما که با تایید مدیر عامل و دو نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده سرپرستان که پس از کاندیدا شدن افراد و برگزاری انتخابات منصوب می گردند.

در همین راستا در روز سه شنبه مورخ 1400/5/19 با حضور 9 کاندیدای نماینده کارگران و 4 کاندیدای نماینده سرپرستان انتخابات برگزار و از 50 رای ماخوذه آقایان ایمان آقا رحیمی و سید مجتبی موسوی بعنوان نماینده کارگران و آقای سجده به عنوان نماینده سرپرستان انتخاب گردیده که بزودی احکام آنها به توشیح مدیر عامل محترم بنیاد خواهد رسید.


۱۴۰۰/۵/۱۹