پروژه سوهانک
مساحت عرصه این پروژه 2568 متر مربع می باشد و کل اعیان احداث شده 11026 مترمربع که از این مقدار 6583 مترمربع اعیان مفید ساختمان می باشد . این پروژه در 12 طبقه مشتمل بر 51 واحد مسکونی و 64 عدد پارکینگ می باشد .

۱۳۹۴/۹/۱
پروژه بوستان 5 استان قم
پروژه بوستان 5 با عرصه 337 مترمربع و اعیان 1360 مترمربع در 6 طبقه و 10 واحد توسط موسسه اجرائی استان قم در سال 1391 تکمیل و واگذار گردیده است .
۱۳۹۴/۹/۱
پروژه 120 واحدی زوجهای جوان همدان
پروژه 120 واحدی زوجهای جوان همدان
۱۳۹۴/۹/۲
مجتمع مسكونی 500 واحدی اماميه خراسان رضوی
مجتمع مسكونی 500 واحدی اماميه خراسان رضوی
۱۳۹۴/۹/۲
موقوفه حاج اسداله بزار مازندران مجتمع گلسا
موقوفه حاج اسداله بزار مازندران مجتمع گلسا
۱۳۹۴/۹/۳
«  1 2 3 4  »