نگاهی گذرا و آماری
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور طی مصاحبه ای با جناب آقای اسدپور مدیر اجرایی بنیاد در استان فارس در خصوص پروژه های تکمیل شده در این استان، ایشان اقدامات صورت گرفته در این مورد را اینگونه شرح دادند :

1- پروژه مجتمع تجاری مسکونی رضوان از موقوفه میرزا خلیل شیادانی واقع در شیراز با کاربری تجاری ، مسکونی تعداد طبقات 7 که شامل: 70 واحد مسکونی 3 واحد تجاری و 73 واحد پارکینگ می باشد .

2- پروژه مجتمع تجاری مسکونی سپهر (مقر صاحب الزمان (عج) ) موقوفه منصوریه واقع در شیراز با کاربری تجاری، مسکونی تعداد طبقات 5 که شامل: 28 واحد مسکونی و 4 واحد تجاری و 18 واحد پارکینگ می باشد .

3- پروژه بازار روز قدمگاه میدان تره بار موقوفه ملامحمد و ملاکوچک واقع در لار با کاربری تجاری تعداد طبقات 2 که شامل: 117 واحد تجاری و 1 واحد خدماتی می باشد.

4- پروژه مجتمع تجاری خدماتی حمام انصاری از موقوفه حمام انصاری واقع در لار با کاربری تجاری، خدماتی تعداد طبقات 5/1 که شامل: 14 واحد تجاری و 1 واحد خدماتی و 6 واحد پارکینگ

5- پروژه مهمانسرای اوقاف موقوفه آقا باباخان واقع در شیراز با کاربری خدماتی تعداد طبقات 3 که شامل: 15 واحد خدماتی (سوئیت اقامتی) می باشد.

6- پروژه مجتمع تجاری مسکونی نان آوران آفتاب موقوفه آب انبار کلو واقع در لامرد با کاربری تجاری ، مسکونی تعداد طبقات 2 که شامل: 4 واحد مسکونی 7 واحد تجاری می باشد .

7- پروژه مجتمع مسکونی نسترن از موقوفه حرم مطهرسیدعلاءالدین حسین(ع) واقع در شیراز با کاربری مسکونی تعداد طبقات 4 که شامل: 3 واحد مسکونی و 3 واحد پارکینگ می باشد.

8- پروژه گلها پلاک 10 موقوفه مریم سلطان واقع در شیراز با کاربری مسکونی تعداد طبقات 4 که شامل: 3 واحد مسکونی و 3 واحد پارکینگ می باشد.

9- پروژه گلها پلاک 11از موقوفه مریم سلطان واقع در شیراز با کاربری مسکونی تعداد طبقات 3 که شامل: 3 واحد مسکونی 3 واحد پارکینگ می باشد .

10- پروژه گلها پلاک 12 موقوفه مریم سلطان واقع در شیراز با کاربری مسکونی تعداد طبقات 4 که شامل: 3 واحد مسکونی و 3 واحد پارکینگ می باشد .

11- پروژه گلها پلاک 13 موقوفه مریم سلطان واقع در شیراز با کاربری مسکونی تعداد طبقات 3 که شامل: 3 واحد مسکونی و3 واحد پارکینگ می باشد.

12- پروژه گلها پلاک 15 موقوفه مریم سلطان واقع در شیراز تعداد طبقات 4 که شامل: 5 واحد مسکونی و 6 واحد پارکینگ می باشد .

13- پروژه گلها پلاک 16 موقوفه مریم سلطان واقع در شیراز با کاربری مسکونی تعداد طبقات 4 که شامل: 3 واحد مسکونی و3 واحد پارکینگ می باشد .

14- پروژه گلها پلاک 21 موقوفه مریم سلطان واقع در شیراز با کاربری مسکونی تعداد طبقات 4 که شامل: 3 واحد مسکونی و 3 واحد پارکینگ می باشد .

15- پروژه گلها پلاک 24-23 موقوفه مریم سلطان واقع در شیراز با کاربری مسکونی تعداد طبقات 4 که شامل: 5 واحد مسکونی و 6 واحد پارکینگ می باشد .

16- پروژه گلها پلاک 26-25 موقوفه مریم سلطان واقع در شیراز با کاربری مسکونی تعداد طبقات 4 که شامل: 8 واحد مسکونی و8 واحد پارکینگ می باشد .

17- پروژه گلها پلاک 27 از موقوفه مریم سلطان واقع در شیراز با کاربری مسکونی تعداد طبقات 4 که شامل: 3 واحد مسکونی و 3 واحد پارکینگ می باشد .

18- پروژه گلها پلاک 31 از موقوفه مریم سلطان واقع در شیراز با کاربری مسکونی تعداد طبقات 4 که شامل: 3 واحد مسکونی و 5 واحد پارکینگ می باشد .

19- پروژه گلها پلاک 33 از موقوفه مریم سلطان واقع در شیراز با کاربری مسکونی تعداد طبقات 4 که شامل: 5 واحد مسکونی و 6 واحد پارکینگ می باشد .

20- پروژه گلها پلاک 35 از موقوفه مریم سلطان واقع در شیراز با کاربری مسکونی تعداد طبقات 4 که شامل: 3 واحد مسکونی و 3 واحد پارکینگ می باشد .

21- پروژه گلها پلاک 39 ازموقوفه مریم سلطان واقع در شیراز با کاربری مسکونی تعداد طبقات 4 که شامل: 3 واحد مسکونی و 5 واحد پارکینگ می باشد .

22- پروژه گلها پلاک 40 از موقوفه مریم سلطان واقع در شیراز با کاربری مسکونی تعداد طبقات 4 که شامل: 3 واحد مسکونی و 5 واحد پارکینگ می باشد .

که در مجموع تعداد 22 پروژه خاتمه یافته به متراژ عرصه جمعاً 13380/18 مترمربع و متراژ زیربنای کل جمعاً 31591/64 مترمربع و متراژ مفید جمعاً 24735/23 مترمربع که شامل: 161 واحد مسکونی، 145 واحد تجاری ، 17 واحد خدماتی و 165 واحد پارکینگ می باشد که این اقدامات را می توان بعنوان یکی از دست آوردهای بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور برشمرد .

۱۳۹۷/۱۰/۱۷