بازدید مدیرعامل محترم بنیاد
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور مدیرعامل محترم بنیاد جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی ضمن بازدید از موسسه اجرایی توسعه و عمران موقوفات تهران در جریان اقدامات این موسسه قرار گرفتند.
در این بازدید که جناب آقای کریم زاده مدیر موسسه اجرایی استان هرمزگان نیز مدیرعامل بنیاد آقای مهندس سهیل بیگدلی را همراهی می نمود توسط مدیر موسسه اجرایی استان تهران جناب آقای ربانی از واحد های این موسسه بازدید بعمل آوردند و پس از این برنامه ضمن حضور در دفتر موسسه نقطه نظرات و پیشنهاداتی برای تسریع در امور اجرایی پروژه ها ارائه نمودند .

۱۳۹۷/۱۰/۱۹