مقصد مازندران
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته مدیرعامل محترم بنیاد جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی به همراه جناب آقای شمسی معاون اداری مالی بنیاد و همچنین جناب آقای مهندس سجده معاون فنی بنیاد ضمن عزیمت به استان مازندران و حضور در دفتر اجرایی این استان از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه های این استان قرار گرفتند .
در ادامه ضمن بازدید میدانی از پروژه ها گزارشی از روند اجرایی پروژه ها توسط مدیر موسسه اجرایی بنیاد استان مازندران جناب آقای نوری به مدیرعامل محترم بنیاد ارائه شد .
همچنین مهندس بیگدلی مدیرعامل بنیاد نیز نقطه نظرات کاربردی و فنی خود را برای بهبود و تسریع در عملیات اجرایی و پیشبرد اهداف سازمانی بنیاد در پروژه های این استان ارائه نمودند .

۱۳۹۸/۳/۱