شب های قدر

کیسه های نان و خرما خواب راحت می کنند
دست های پینه دارش استراحت می کنند
نخل ها از غربت و بغض گلو راحت شدند
مردم از دستِ عدالت های او راحت شدند
ای خوارج، بهترین فرصت برای دشمنی ست
شمع بیت المال را روشن کنید، او رفتنی ست
قدر باران رحمتی است که در جویبارِ هر فرد و هر جمع به اندازه او جاری می‏ شود
بار الهی در شب قدر هر چه خیر نصیب اولیائت می کنی نصیب ما نیز بگردان . . .

۱۳۹۸/۳/۴