بررسی پتانسیل معدنی و پروژه های موقوفات تهران
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور با توجه به هماهنگی صورت گرفته بررسی پتانسیل معدنی موقوفات و پروژه های اجرایی تهران دستورکار جلسه امروز بود.
این جلسه با حضور مدیرعامل محترم بنیاد جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی ،جناب آقای هوشیار معاون توسعه و منابع سازمان اوقاف، جناب آقای عبدالهی مدیرکل محترم اوقاف استان تهران و سایر معاونین و مدیران بنیاد و اوقاف استان تهران در محل سالن جلسات این بنیاد برگزار گردید .
در این جلسه ابتدا گزارشی از چند پروژه معدنی و پروژه های اجرایی مدنظر در استان تهران به حاضرین در جلسه ارائه شد .
در ادامه نیز جناب آقای هوشیار معاون توسعه و منابع سازمان اوقاف، مدیرعامل بنیاد مهندس بیگدلی و جناب آقای عبدالهی مدیرکل محترم اوقاف استان تهران نقطه نظرات کاربردی و فنی خود را برای بهبود و تسریع در عملیات اجرایی و پیشبرد اهداف سازمانی در این خصوص ارائه نمودند .

۱۳۹۸/۶/۲۷