بازدید از پروژه ها
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور مدیر عامل محترم جناب آقای مهندس سهیل بیگدلی و هیئت همراه از روند پیشرفت بخش های مختلف پروژه میلاد نور بهشهر  بازدید به عمل آوردند.
۱۳۹۸/۱۱/۱۵