بازدید از پروژه ها
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور:
مدیر عامل محترم بنیاد جناب آقای مهندس بیگدلی به همراه معاون محترم اداری و مالی و مدیر پروژه های عمرانی بنیاد از روند پیشرفت پروژه مروارید شهری بازدید به عمل آوردند. 

۱۳۹۹/۹/۱۲