جلسه
اولین جلسه هیئت مدیر شرکت کاسیا با حضور اعضا هیئت مدیره و آقای شمسی معاون اداری و مالی بنیاد در خصوص نحوه عملکرد و تولیدات شرکت درسال 1400 برگزار کردید.
۱۳۹۹/۱۱/۲۲