بازدید از پروژه ها
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور:
روز سه شنبه مورخ 1400/1/17 مدیر عامل محترم بنیاد جناب آقای مهندس بیگدلی به همراه مدیر محترم پروژه های بنیاد و رئیس محترم حراست و بازرسی از پروژه جوان مرد قصاب بازدید به عمل آوردند. 

۱۴۰۰/۱/۱۷