بازدید از پروژه
به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور: روز شنبه مورخ 1400/3/22 مدیر عامل محترم بنیاد جناب آقای منهدس بیگدلی به همراه مدیر محترم پروژه های بنیاد و مدیر عامل شرکت پیشگامان ماندگار روند پیشرفت و اجرای نمای پروژه مروارید شهر ری بازدید به عمل آوردند.
۱۴۰۰/۳/۲۲