فراخوان
بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان آذربایجان شرقی در نظر دارد خرید و نصب پوشش های ساندویچ پانل پروژه سردخانه ده هزار تنی شهرستان اهر را مطابق نقشه ها و مشخصات فنی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت خرید اسناد با واریز مبلغ 500،000 ریال به شماره حساب 3737194325 بانک ملت به شرح ذیل اقدام نمایند.
محل اجرای کار : استان آذربایجان شرقی-شهرستان اهر-کیلومتر 15 جاده مشکین شهر-جنب ناحیه صنعتی 27 خرداد- پروژه سردخانه ده هزار تنی اهر
مبلغ برآورد کار حدوداً 15 میلیارد ريال می باشد - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 750 میلیون ريال خواهد بود.
اسناد مناقصه در ساعات اداری از تاریخ 08/05/96 به مدت 10 روز کاری به فروش خواهد رسید.
نشانی محل فروش اسناد و تسلیم پیشنهادها: تبریز-خیابان آزادی-جنب مسجد طوبی- اداره کل اوقاف - دفتر بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان

۱۳۹۶/۵/۸