شیراز ـ بلوار سلمان فارسی ـ مجتمع سلمان ـ طبقه دوم ـ واحد 10 و 13 ـ کد پستی 7138633613
تلفن تماس : 32232383 - 071