پروژه بوستان ۵ استان قم

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

پروژه بوستان ۵ با عرصه ۳۳۷ مترمربع و اعیان ۱۳۶۰ مترمربع در ۶ طبقه و ۱۰ واحد توسط موسسه اجرائی استان قم در سال ۱۳۹۱ تکمیل و واگذار گردیده است.

۱۳۹۴/۹/۱
  نظرات