درباره بنیاد

موسسه صندوق عمران موقوفات کشور در تاریخ 1364/07/01 به استناد آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات مصوب 1337 تأسیس و در تاریخ 1364/08/08 به شماره 2983 در اداره ثبت شرکت های غیر تجاری تهران با سرمایه ای به مبلغ ده میلیون ريال به ثبت رسید و با توجه به حجم فعالیت بنیاد افزایش سرمایه مزبور به مبلغ یکصد میلیارد ريال به ثبت رسید و سپس حسب تصویب مجمع عمومی مورخ 1389/08/19 به موسسه بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور تغییر یافته و این تغییر در روزنامه رسمی مورخ 1389/11/03 به اطلاع عموم رسیده است.

سياست هاي کلان بنیاد
  • شناسایی و احصاء موقوفات مستعد سرمایه گذاری و استفاده از فرصت هاي اقتصادي موقوفات داراي قابليت سرمايه گذاري
  • برنامه ريزي جهت مشارکت با بخش خصوصی اعم از سرمایه گذاری، اجرا و…
  • ساماندهی و توسعه کمی و کیفی فعالیت های بنیاد در کليه ي عرصه های دارای توجیه اقتصادی
  • كنترل و نظارت دقیق بر عملکرد شرکت ها و موسسات اجرایی تابعه
  • بهره گیری از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های شرکت هاي تابعه و موسسات استاني
  • بهینه سازی نظام کاریابی، کارپذیری و کارسپاری
  • اجرای پروژه ها با صرف هزینه های منطقی و با رعایت اصول و ضوابط فنی در زمانبندی مصوب
۱۳۹۸/۴/۲۹