درباره بنیاد

موسسه صندوق عمران موقوفات کشور در تاریخ ۱۳۶۴/۰۷/۰۱ به استناد آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات مصوب ۱۳۳۷ تأسیس و در تاریخ ۱۳۶۴/۰۸/۰۸ به شماره ۲۹۸۳ در اداره ثبت شرکت های غیر تجاری تهران با سرمایه ای به مبلغ ده میلیون ریال به ثبت رسید و با توجه به حجم فعالیت بنیاد افزایش سرمایه مزبور به مبلغ یکصد میلیارد ریال به ثبت رسید و سپس حسب تصویب مجمع عمومی مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ به موسسه بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور تغییر یافته و این تغییر در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۰۳ به اطلاع عموم رسیده است.

سیاست های کلان بنیاد
  • شناسایی و احصاء موقوفات مستعد سرمایه گذاری و استفاده از فرصت های اقتصادی موقوفات دارای قابلیت سرمایه گذاری
  • برنامه ریزی جهت مشارکت با بخش خصوصی اعم از سرمایه گذاری، اجرا و…
  • ساماندهی و توسعه کمی و کیفی فعالیت های بنیاد در کلیه ی عرصه های دارای توجیه اقتصادی
  • کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد شرکت ها و موسسات اجرایی تابعه
  • بهره گیری از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های شرکت های تابعه و موسسات استانی
  • بهینه سازی نظام کاریابی، کارپذیری و کارسپاری
  • اجرای پروژه ها با صرف هزینه های منطقی و با رعایت اصول و ضوابط فنی در زمانبندی مصوب
۱۳۹۸/۴/۲۹