فرم شرکت در مزایدات

فرم شرکت در مزایده

فرم دریافت مشخصات شرکت در مزایده

به صورت فارسی وارد فرمایید
به صورت فارسی وارد فرمایید
نام پدر را وارد فرمایید

جدا کننده بخش

تاریخ تولد

جدا کننده بخش

آدرس
حداکثر اندازه فایل‌ها : ۲ MB.

جدا کننده بخش

اینجانب با آگاهی کامل از مفاد اسناد مزایده و اطلاع از وضعیت ملک در فراخوان مزایده شرکت نموده و ضمن قبول تمامی شرایط فراخوان به ارائه پیشنهاد به شرح فوق اقدام نموده ام.(الزامی)