مدیر عامل

مهندس حسین سجده

مدیرعامل بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور