معاونت اداری و مالی

معرفی معاونت

به منظور تحقق اهداف بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور؛ حوزه معاونت اداری و مالی بنیاد وظیفه برقراری نظام امور اداری، نظارت بر اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی و همچنین زمینه ساز تحقق اهداف این بنیاد می باشد.
معاونت اداری و مالی به لحاظ وظایفی که بر عهده دارد یکی از مهمترین ارکان هر سازمان می باشد. حوزه ی معاونت اداری و مالی بنیاد همواره در جهت ایجاد بستری مناسب برای پیشبرد اهداف بنیاد تلاش کرده و همچنین با تأمین اعتبار در جهت نیازهای مالی، رفاهی و کارکنان در رشد و شکوفایی واحدها داشته است.

 


زیر مجموعه ها

حوزه معاونت اداری و مالی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور دارای زیر مجموعه هایی شامل: مدیر منابع انسانی و پشتیبانی، مدیر مالی، رئیس حسابداری، مدیر امور اداری، انبار دار، تحصیلدار و بایگان مالی، کارپرداز، کارشناس امور مالی استان ها، کارشناس خزانه داری، کارشناس مالی کارشناس مالی حقوق و دستمزد، کارشناس مالی، کارشناس نظارت بر عملکرد مالی موسسات و شرکت ها، مسئول خدمات و پشتیبانی، مسئول دفتر، خدمات، رانندگان می‌باشد.

شرح وظایف معاونت اداری و مالی:

 

مدیر منابع انسانی  و پشتیبانی

۱- مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی مربوطه

۲- تلاش در جهت تامین و نگهداشت منابع انسانی

۳- تصمیم گیری، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی

۴- نظارت بر صدور احکام کارکنان، بازنشستگان و وظیفه بگیران

۵- نظارت بر تهیه و تدوین بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی

۶- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و اخذ مجوزهای استخدامی براساس اولویت‌ها و نیازها

۷- تامین نیروی انسانی الزام برای رسیدن به اهداف بنیاد

۸- نگهداری منابع انسانی از طریق اجرای طرح های حقوق و دستمزد ، نظام ارزشیابی و توانمندسازی نیروی انسانی

۹- ارزیابی عملکرد کارکنان و نظارت و کنترل بر نحوه انجام وظایف شغلی کارکنان

۱۰- ارائه پیشنهادهای الزام جهت اصلاح در نظام اداری و استخدامی به مراجع ذیربط

۱۱- برنامه ریزی برای کنترل و نظارت بر واحد تحت سرپرستی

۱۲- حفظ سازماندهی کارمندان از طریق ایجاد برنامه‌های استخدامی، تست و مصاحبه، ارائه پیشنهادات به مدیران در رابطه با انتخاب کاندیداها، آنالیز و هدایت مصاحبه‌ها، پیشنهادات تغییرات لازم

۱۳- آماده‌سازی کارمندان برای پست های سازمانی مربوطه از طریق تعبییه برنامه های آموزشی و هدایت جهت‌گیری‌های لازم

۱۴- تعبیه برنامه‌های تخصیص امتیازات به کارمندان و اطلاع‌رسانی به کارمندان در رابطه با نیاز به امتیازات و روندهای مربوطه توصیه برنامه‌های تخصیص امتیازات به مدیران  مربوطه، نظارت بر پروسه درخواست امتیازات، دریافت و ارزیابی قراردادهای امتیازات، تعبیه برنامه های آموزشی و پیاده سازی آن در ارتباط با برنامه های تخصیص امتیازات

۱۵- نگهداری مستندات گذشته و حال، مرتبط با داده‌های منابع انسانی

۱۶- به روزسازی اطلاعات حرفه‌ای از طریق شرکت در کارگروه‌های آموزشی، مطالعه نشریات حرفه‌ای، ایجاد ارتباطات شخصی حرفه‌ای، شرکت در انجمن‌های حرفه‌ای

عنوان شغل: مدیر مالی

۱. کنترل و نظارت بر انجام امورات جاری مالی و نقدینگی طبق قوانین و مقررات جاری کشور و آئین نامه های مالی و معاملاتی و دستورالعمل های بنیاد.

۲. شرکت در جلسات مدیریتی و تهیه و تنظیم گزارشات درخواستی درصورت لزوم.

۳. کنترل بر دریافتها و پرداخت های بنیاد و تأمین منابع جهت تخصیص هزینه های جاری و سرمایه گذاری و اولویت بندی آنها به منظور تخصیص بهینه منابع.

۴. استخراج پیشنهاد استانداردها و شاخص ها و نسبت های مالی به منظور نظارت و ارزیابی گردش مالی و هزینه کرد آنها.

۵. کنترل و بررسی نهایی هزینه ها و اسناد و مدارک حسابداری براساس مقررات و دستورالعمل های بنیاد.

۶. تهیه گزارشات مدیریتی و تحلیلی دوره ای به همراه تجزیه و تحلیل و ارائه آن به معاونت مالی.

۷. استخراج پیشنهاد و بکارگیری سیاستهای مالی، متناسب با فعالیت های بنیاد با همکاری معاونت اقتصادی و بهره وری بنیاد.

۸. انجام نظارت مداوم ستادی از مؤسسات و واحدهای اجرایی در دفاتر استانها در راستای اجراء ضوابط مالی

۹. بررسی، تنظیم و ارسال مکاتبات مربوط به حوزه مالی.

۱۰. کنترل و نظارت بر عملکرد کارکنان واحد مالی در ستاد بنیاد کشور و مؤسسات و واحدهای اجرایی.

۱۱. کنترل و تائید کارکرد و لیست حقوق و دستمزد کارکنان ستاد و مدیران استانها.

۱۲. پیگیری رعایت موارد قانونی مربوط به بیمه و مالیات و قوانین کار و تجارت و … ، تنظیم لوایح دفاعی و بیمه ای و سایر جهت دفاع از حقوق بنیاد.

۱۳. بررسی و کنترل تائید صورتهای مالی ارسالی از مؤسسات و واحدهای اجرایی و تهیه و ارائه صورتهای مالی تجمیعی و تلفیقی میاندوره ای و پایان دوره ای طبق استانداردهای حسابداری و پاسخگویی به حسابرس و بازرسان دوره ای و کمک بر برگزاری مجامع.

۱۴. پاسخگویی به سوالات مسئولین مالی مؤسسات و واحدهای اجرایی و انجام مکاتبه درخصوص موارد مربوط به حوزه مالی

۱۵. تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی در پایان سال مالی براساس استانداردهای حسابداری.

۱۶. ارائه اطلاعات مالی جهت تهیه برنامه و بودجه سالانه بنیاد و مشاوره و کمکهای فکری و عملی در راستای تدوین آن.

۱۷. به روزرسانی نرم افزار تجمیعی حسابداری و اصلاح احتمالی کدینگ مالی متناسب با فعالیت استانها.

۱۸. پیگیری و رفع رجوع تکالیف مجامع عمومی و جلسات هیات امناء دوره ای.

۱۹. پیشنهاد، پیگیری و اجرایی نمودن تامین منابع مالی ارزان قیمت از مجاری مختلف قانونی و برنامه ریزی و عملیاتی نمودن کسب حداکثر منافع اقتصادی از انواع روشهای مجاز قانونی.

۲۰. پیگیری وصول مطالبات و جلوگیری از ایجاد اقلام مطالبات راکد و سنواتی.

۲۱. تهیه صورتجلسه حسابهای فی ما بین با موسسات و واحدهای اجرایی و مطابقت حسابها با اشخاص حقیقی و حقوقی

۲۲. سایر موارد ارجاعی از معاونت