معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

 

معرفی معاونت:

معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی مسئولیت برنامه ریزی، نظارت، هماهنگی، سرپرستی، کنترل و اجرای کلیه فعالیت‌های مربوط به برنامه ریزی، فرآیندهای حوزه های دانشی ،طرح ها و تحلیل های اقتصادی ، بهره وری ، مدیریت پروژه و همچنین امور مربوط به راهبرد و ارزیابی عملکرد شرکت و شرکتهای تابعه را زیر نظر مدیر عامل به عهده دارد.

شرح وظایف
 • نظارت بر تدوین برنامه استراتژیک با استفاده از مدل های علمی با بهره گیری از دانش فنی مدیران ، کارشناسان و مشاورین
 • ارزیابی و پایش مستمر عملکرد بنیاد و واحدها به تفکیک با رویکرد راهبردی تبیین شده و بازنگری مستمر برنامه راهبردی ناشی از تغییرات محیطی
 • طراحی، توسعه و استقرار نظام برنامه‌ریزی عملیاتی مبتنی بر مدل‌های علمی
 • پیگیری تدوین و بازنگری برنامه ‌های عملیاتی مبتنی بر برنامه راهبردی و برنامه های بهبود بهره وری
 • بازنگری و به روزرسانی و تایید برنامه‌ها و تصمیمات راهبردی با انجام فعالیت‌ها و اقدامات لازم به منظور پایش دائم و مستمر و بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • نظارت بر انجام فعالیت های مربوط به تدوین روش ها و سیاست ها، تهیه و تنظیم خط مشی ها و تدوین برنامه های ادواری با هماهنگی سایر بخش های بنیاد
 • بررسی و تایید طرح ها و برنامه ها و هماهنگی با اهداف و سیاستهای تعیین شده و ارائه پیشنهاد در جهت اصلاح و در صورت لزوم تلفیق طرح ها و برنامه ها جهت ارتقاء بهره‌وری
 • تهیه و تنظیم ارزیابی عملکرد و بودجه سالانه
 • نظارت بر تدوین شاخص ها و معیارهای برنامه، تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده، درآمد و هزینه بنیاد
 • همکاری در بررسی راهکارهای عملی برون سپاری فعالیت‌ها، پروژه ها و طرح ها
 • نظارت و کنترل بر تدوین روش‌ها، سیاست‌های مالی و اقتصادی و ارائه پیشنهاد مطلوب به منظور افزایش کارآئی فعالیتها و برنامه‌های بنیاد
 • نظارت بر اجرای برنامه راهبردی شرکت های تابعه
 • مولد سازی و قابلیت نقد شوندگی دارایی ها و پروژه های بنیاد و شرکت های زیر مجموعه
 • ارائه برنامه راهبردی در ایجاد بهره وری بهیه از دارایی های بنیاد و شرکت های زیر مجموعه
 • کشف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با ماموریت بنیاد و شرکت های زیر مجموعه
 • همکاری در استقرار فرآیند اجرای نظام پیشنهاد ها در سطح بنیاد

 

معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

شماره تماس مستقیم : ۸۸۹۱۷۶۸۴-۰۲۱

ایمیل معاونت : btom.economic@gmail.com