معرفی اعضای هیات امناء

سهیل بیگدلی

مدیرعامل و عضو موظف هیئت امناء

محمد رضا اسمعیلی

رئیس هیئت امناء و غیر موظف

حمید رضا رمضانی

نائب رئیس هیئت امناء و موظف

محمد علی خطیبی

عضو هیئت امناء و غیر موظف

علیرضا هوشیار

عضو هیئت امناء و غیر موظف

غلامرضا شمسی

دبیر هیئت امناء و موظف