معرفی اعضای هیات امناء

حسین سجده

مدیرعامل و عضو موظف هیئت امناء

محمدرضا اسمعیلی

رئیس هیئت امناء و غیر موظف

سهیل بیگدلی

نائب رئیس هیئت امناء و غیر موظف

محمد علی خطیبی

عضو هیئت امناء و غیر موظف

علیرضا هوشیار

عضو هیئت امناء و غیر موظف

غلامرضا شمسی

دبیر هیئت امناء و غیر موظف