بازدید از پروژه 320 واحدی قصرالدشتی

  • تاریخ انتشار : 2022/11/09
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

بازدید مدیرعامل محترم بنیاد به همراه رئیس محترم حوزه دفتر مدیرعامل و مدیر پروژه های عمرانی و سنواتی از پروژه 320 واحدی قصرالدشتی واقع در شیراز که در این جلسه حسب دستور مدیرعامل محترم تصمیماتی درخصوص فعالیت و پیشبرد بهتر، مباحث تکمیل و نهایی شدن پروژه، افراز آن و سایر موارد در دستور کار قرار گرفت و مقرر گردید گزارشاتی در جهت تکمیل پروژه تهیه گردد.

 

  نظرات