برگزاری انتخابات سرپرستان انضباط کار و نماینده کارگران

  • تاریخ انتشار : 2022/11/22
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

طبق بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر انتخابات هر دوره نمایدگان، در سالن جلسات بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور برگزار شد. در این راستا با توجه به ماده یک فصل اول آئین نامه انضباط کار مبنی بر تشکیل کمیته انضباط کار به شرح انتصاب دو نفر نماینده کارفرما و یک نفر بعنوان نماینده پرستان تشکیل گردید. انتخابات در مورخ 1401/08/16 با هماهنگی و تائید وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ستاد بنیاد برگزار و کلیه پرسنل ستادی و استانی در این انتخابات شرکت کردند.

 

بخشی از تصاویر انتخابات صندوق نمایندگان

  نظرات