جلسه شورای معاونین مورخ ۱۴۰۱/11/۲۶

  • تاریخ انتشار : 2023/02/15
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

در راستای تدوین عملکرد بنیاد در سالهای اخیر با رویکرد مدیریت جدید و وظایف و ماموریت های نوین جلسه شورای معاونین با حضور مدیرعامل محترم، کلیه معاونت ها و مدیران محترم و مدیر محترم تولید و مستند سازی تشکیل گردید مقرر شد کلیه معاونین خلاصه ای از شرح وظایف بنیاد و عملکرد و ماموریت های حوزه ها و اقدامات بعمل آمده و در حال انجام و آینده گری را در غالب ویدئو و تصویر به مدیر محترم مستندسازی ارائه تا گزارش چندین ساله در غالب کلیپ مستند تهیه گردد.

 

  نظرات