پروژه خداداد بهرام استان یزد

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور


پروژه خداداد بهرام 

موقعیت: یزد خیابان شهید عابدی

نقش بنیاد: پیمانکار پروژه

پیمانکار – مشارکت کننده: ___

سال شروع کار: ۱۳۹۸

وضعیت پروژه: پایان کار

تاریخ تحویل پروژه: تابستان ۱۴۰۱

کاربری: تجاری

مساحت پروژه: ۴۶۷۶ متر مربع

 

تصاویر روند پروژه 

  نظرات