پروژه هدایت استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور


پروژه هدایت

موقعیت: شهر مهشد میدان شهدا

نقش بنیاد: مدیر پیمان

پیمانکار – مشارکت کننده: ___

سال شروع کار: 1396

وضعیت پروژه: پایان کار

تاریخ تحویل پروژه: بهار 1401

کاربری: تجاری – اداری

مساحت پروژه: 14533 متر مربع

 

تصاویر روند پروژه 

  نظرات