پروژه 22 بهمن استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور


پروژه 22 بهمن

موقعیت: بندر عباس

نقش بنیاد: سرمایه گذار مستقیم

پیمانکار – مشارکت کننده: ___

سال شروع کار: ۱۳۹3

وضعیت پروژه: پایان کاری

تاریخ تحویل پروژه: تابستان 1401

کاربری: تجاری – اداری

مساحت پروژه: 3520 متر مربع

 

تصاویر روند پروژه 

  نظرات