اسناد شرکت در مزایده اعیان یک واحد مسکونی از پروژه موقوفه غفارزادگان شهرستان خوی (منقضی شده)

ضوابط عمومی شـرکت در مزایده

مشخصات موضوع مزایده

فرم (ج)

 

بازگشت به متن خبر

  نظرات