اسناد شرکت در مزایده اعیان یک واحد مسکونی از پروژه موقوفه بی بی خاور (منقضی شده)

ضوابط عمومی شرکت در مزایده

مشخصات موضوع مزایده

فرم ج

 

بازگشت به متن خبر

  نظرات