اسناد شرکت در مزایده واگذاری اعیان در 2 قطعه زمین موقوفه قریه لهرامش شهرستان گلپایگان (منقضی شده)

ضوابط عمومی شرکت در مزایده

مشخصات موضوع مزایده

(فرم)ج

 

بازگشت به متن خبر

  نظرات