اسناد مزایده اعیان 4 واحد مسکونی از پروژه موقوفه حجازی شهرستان آبادان (منقضی شده)

ضوابط عمومی شرکت در مزایده

مشخصات موضوع مزایده

فرم (ج) -پیشنهاد قیمت

 

بازگشت به متن خبر

  نظرات