اسناد مزایده واگذاری حق سرقفلی یک واحد تجاری موقوفه شربت دار باشی

ضوابط عمومی شرکت در مزایده سرقفلی واحد تجاری شربتدارباشی ۱۴۰۳

فرم (ج) نهایی۱۴۰۳

مشخصات موضوع مزایده سرقفلی واحد تجاری۱۴۰۳

 

بازگشت به متن خبر

  نظرات