اسناد شرکت در مزایده عمومی فروش سرقفلی یک واحد تجاری پروژه موقوفه حاج ابوالفتح تاجر تهرانی (منقضی شده)

ضوابط عمومی شرکت در مزایده.

فرم (ج) -پیشنهاد قیمت

مشخصات موضوع مزایده

 

بازگشت به متن خبر

  نظرات