پروژه سید العراقین استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور


پروژه سید العراقین

موقعیت: اصفهان

نقش بنیاد: مشارکت گیرنده – سرمایه گذار – مشارکت دهنده

مشارکت کننده: شرکت پیشگامان توسعه ماندگار

سال شروع کار: 1400

وضعیت پروژه: نازک کاری

تاریخ تحویل پروژه: تابستان 1402

کاربری: مسکونی

مساحت پروژه: 2006 متر مربع

 

تصاویر روند پروژه 

 

 

  نظرات