پروژه قاضی طباطبائی استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور


پروژه قاضی طباطبائی 

موقعیت: مشهد خیابان قاضی طباطبائی ۵

نقش بنیاد: سازنده –  مشارکت دهنده

پیمانکار – مشارکت کننده: شرکت توسعه و عمران انفاق خراسان

سال شروع کار: ۱۳۹۹

وضعیت پروژه: در مرحله نماسازی و نازک کاری

تاریخ تحویل پروژه: ___

کاربری: مسکونی

مساحت پروژه: ۲۶۵۰ متر مربع

 

تصاویر روند پروژه 

  نظرات