پروژه سوهانک استان تهران

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور
مساحت عرصه این پروژه 2568 متر مربع می باشد و کل اعیان احداث شده 11026 مترمربع که از این مقدار 6583 مترمربع اعیان مفید ساختمان می باشد. این پروژه در 12 طبقه مشتمل بر 51 واحد مسکونی و 64 عدد پارکینگ می باشد.

۱۳۹۴/۹/۱
  نظرات