پروژه سوهانک استان تهران

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور
مساحت عرصه این پروژه ۲۵۶۸ متر مربع می باشد و کل اعیان احداث شده ۱۱۰۲۶ مترمربع که از این مقدار ۶۵۸۳ مترمربع اعیان مفید ساختمان می باشد. این پروژه در ۱۲ طبقه مشتمل بر ۵۱ واحد مسکونی و ۶۴ عدد پارکینگ می باشد.

۱۳۹۴/۹/۱
  نظرات